Het lijkt erop dat Javascript uitgeschakeld is.
Deze feature is noodzakelijk voor de website ervaring.

Hulp nodig?

Algemene Voorwaarden: The Athlete Industry

The Athlete Industry VOF. (hierna: TAI) is gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61171271.

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op TAI en al haar handelsnamen waaronder The Athlete Club, The Athlete Care, The Athlete Travel, The Athlete Nutrition, VOEDZ
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die deelneemt aan een hardlooptraining of een dienst/product afneemt van TAI en anderzijds TAI.
 2. Zowel door aanschaf van een Strippenkaart of een ander product van TAI als ook door deelname aan een hardlooptraining verklaart de Deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
 3. TAI kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website van TAI.

2. OVEREENKOMST

 1. Een overeenkomst tussen TAI en een consument ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie van een consument. Tijdens de registratie ontvangt een consument een inlognaam en wachtwoord voor het registratiesysteem van TAI.
 2. Voor TAI ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door een consument aan al zijn verplichtingen, waaronder betaling, is voldaan.
 3. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen met de voorafgaande schriftelijke toestemming van TAI. Wijziging van een overeenkomst kan voor een consument kosten met zich meebrengen.
 4. Een overeenkomst tussen TAI en een consument bestaat uit:
  1. een Strippenkaart, die voor een bepaalde periode recht geeft op deelname aan een beperkt aantal Hardlooptrainingen
  2. een andere dienst of product geleverd door TAI.

3. STRIPPENKAARTEN

 1. Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. Een strippenkaart verliest zijn geldigheid na 52 weken en kan ten allen tijden worden gebruikt om trainingen bij te wonen. Het aantal trainingen die een consument kan bijwonen ligt per strippenkaart op tien (10). Na het bijwonen van een training wordt er door de hardlooptrainer een (1) strip afgeschreven. Na afloop van de training werkt de trainer de strippenkaart bij waar de consument middels een email bericht van op de hoogte wordt gebracht.
 3. De consument wordt maandelijks geïnformeerd over het tegoed op de strippenkaart.
 4. Een strippenkaart kan niet worden gepauzeerd.
 5. Na 52 weken verliest een strippenkaart zijn geldigheid en kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de overgebleven strippen.

4. THE ATHLETE CLUB COMMUNITY

 1. Onder The Athlete Club community verstaan wij onze appgroepen, The Athlete Club TALK appgroep, The Athlete Club op STRAVA. Het contact buiten de trainingen om met onze trainers. Door The Athlete Club georganiseerde evenementen. De trainingsschema’s onder downloads in de eigen omgeving van de Tacleet en alle andere door The Athlete Club bedachte projecten en/of diensten.
 2. Leden van The Athlete Club community noemen wij Tactleten.
 3. The Athlete Club community is beschikbaar voor alle Tacleten met een geldige strippenkaart.
 4. Een strippenkaart is 1 jaar geldig en geeft een Tacleet recht op 10 trainingen en dient tevens als het lidmaatschap van onze The Athlete Club community.
 5. Wanneer een Tacleet geen geldige strippenkaart meer heeft brengen wij de Tacleet hiervan op de hoogte middels email, app of telefonisch.
 6. Wanneer de strippenkaart van een Tacleet is verlopen en de Tacleet een langere periode niet in het bezit is geweest van een strippenkaart, behouden wij ons het recht om de Tacleet uit de appgroepen te verwijderen alsmede uit onze club op STRAVA.
 7. The Athlete Club community is exclusief voor Tacleten in het bezit van een geldige strippenkaart.

5. PRIJZEN EN BETALING

 1. De actuele prijzen van de strippenkaart, of andere diensten en/of producten staan op de website van TAI. TAI heeft het recht deze prijzen aan te passen.
 2. De laatste prijzen zijn altijd de geldende en deze zijn steeds beschikbaar op de website van TAI. Prijsverhogingen worden altijd met de consument gecommuniceerd via de website van TAI.
 3. Tenzij anders overeengekomen dient betaling te geschieden middels de door TAI verstuurde factuur en of ideal. De wijze waarop deze betaling dient te geschieden staat vermeld op de door TAI verstuurde factuur of door het volgen van de betaalwijze van Ideal.
 4. Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een consument alle kosten die TAI of een door TAI ingeschakelde derde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een consument aan TAI verschuldigd is, aan TAI verschuldigd.
 5. TAI heeft het recht om uitvoering van haar verplichtingen op te schorten indien een consument niet tijdig aan zijn verplichtingen heeft voldaan.
 6. De betaling van de diensten geleverd door TAI dient via bank overschrijving plaats te vinden.
 7. Het, op de factuur van TAI genoemde bedrag, moet binnen 14 dagen gestort zijn op rekeningnummer: NL79 KNAB 0255738013 tnv The Athlete Industry.
 8. De levering van de diensten zullen maximaal na één week (7 dagen) worden geleverd via e-mail, smartphone, of in persoon. Tenzij anders overeengekomen met de consument.
 9. Door het, op de offerte/factuur genoemde bedrag, te storten op rekeningnummer: NL79 KNAB 0255738013, geeft de consument van de diensten geleverd door TAI, tevens aan dat hij/zij akkoord gaat met de algemene voorwaarden van TAI.

6. ANNULERING STRIPPENKAART

 1. Een consument kan een strippenkaart alleen in zijn geheel annuleren voordat de hardlooptrainingen zijn aangevangen.
 2. Na het vol maken van de strippenkaart krijgt een consument hiervan melding via email. De consument maakt vervolgens de keuze of hij/zij weer een strippenkaart wil aanschaffen.

7. INTELECTUEEL EIGENDOM

 1. De hardlooptrainer en/of medewerker behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, trainingsschema’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de consument.
 2. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de hardlooptrainer en/of medewerker noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik van de consument, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de consument worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de medewerker van TAI vertrekt zijn.

8. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Deelname aan een hardlooptraining geschiedt op eigen risico.
 2. TAI, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een consument aan een hardlooptraining.
 3. Het advies van de medewerker of trainers is naar zijn/haar aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen.
 4. De medewerker en/of hardlooptrainer sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de consument van door de hardlooptrainer en/of medewerker verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de hardlooptrainer en/of medewerker. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen de hardlooptrainer en/of medewerker verzekerd is.
 5. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de hardlooptrainer en/of medewerker nimmer aansprakelijk.
 6. Indien de assuradeur van de hardlooptrainer en/of medewerker om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de hardlooptrainer en/of medewerker te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het terugbetalen van de laatste door de consument betaalde factuur voor de diensten geleverd door TAI.
 7. De hardlooptrainer en/of medewerker is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 8. De consument moet zorgen voor zijn eigendom. TAI is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van de consument of derden.
 9. De consument verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten geleverd door TAI (indien nodig, eigen huisarts raadplegen).
 10. De consument verklaart TAI op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de tests/trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen.
 11. De consument verklaart de tests/trainingen/consulten af te leggen/nemen uit vrije wil en op eigen risico.
 12. De consument verklaart TAI noch één van haar medewerkers verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden optreden tijdens of na de/het testen/trainen/consulten.
 13. De consument verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de tests en trainingen.
 14. De consument verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de resultaten niet gegarandeerd zijn.
 15. Consumenten die medicijnen gebruiken als bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit te melden aan TAI.

9. WEGENVERKEERSWET

 1. De trainingen geschieden op de openbare weg. Deelnemers aan de trainingen dienen zich hier altijd van bewust te zijn en zich te conformeren aan de geldende rechtsregels van de wegenverkeerswet.
 2. Na zonsondergang draagt elke deelnemer goed zichtbare kleding en lichtgevend materiaal zoals verlichting welke geschikt is voor het dragen tijdens buitensport activiteiten.
 3. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat zij rekening moeten houden met overige weggebruikers.
15 september 2022